مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ***

۱- فرم دال (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضای متقاضی)

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق.

۳- اصل کارت ملی (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگزاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

۴- دو قطعه عکس به همراه اسکن شده آن (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)

۵- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج در کارت بازرگانی.

۶- اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و اصل و کپی کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است.

۷- در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکتها، ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:

الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).

ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).

ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).

۸- اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

۹- در صورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دو سال گذشته باشد، علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

الف- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب. (درصورت نداشتن گردش یکساله دارابودن شرط لازم برابر بند 1۱ یکی از شرایط مندرج در بندهای ۲ الی ۸ شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در محل اتاق برابر اصل می گردد)

ج- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: در مراحل برابر اصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی یا نماینده قانونی او الزامی است.

تذکر ۳: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر ۴: متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد، زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی ***

۱- فرم دال (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضای متقاضی (درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد)

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق.

۳- اصل کارت ملی (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگزاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

۴- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج در کارت بازرگانی.

۵- اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و اصل و کپی کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است.

۶- اصل مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه.

۷- دو قطعه عکس به همراه اسکن شده آن (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)

۸- روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت تاکنون.

تذکر ۱: در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیأت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقای مجدد هیأت مدیره الزامی است.

تذکر ۲: در صورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامی است.

۹- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک:

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

ﻫ- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

و- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۱- در صورت تغییر آدرس، ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. (چنانچه مالک یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت باشد، ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد)

۱۲- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه براینکه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تأیید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

۱۳- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

۱۴- در صورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دو سال گذشته باشد، علاوه بر سایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری وهولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

د- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ﻫ- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب. (درصورت نداشتن گردش یکساله دارابودن شرط لازم برابر بند ۱ و یکی از شرایط مندرج در بندهای ۲ الی ۸ شاخصهای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که در محل اتاق برابر اصل می گردد)

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: در مراحل برابر اصل نمودن مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل یا نماینده قانونی ایشان الزامی است.

تذکر ۳: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر ۴: متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد، زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید