سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبداء
سه شنبه, 10 مهر 1397 05:04 سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبدأ اتاق بازرگانی

گواهي مبدأ سندي بین المللی است که به درخواست صادرکننده براي تعيين مبدأ يک کالاي صادراتي توسط اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سراسر کشور صادر می شود و بر کشور محل تولید و ساخت کالا دلالت می کند. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ، ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺻﺪور اﻳﻦ ﺳﻨﺪ را دارد، ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎﻻي ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪاء را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺳﻨﺪ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻻي ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪاء ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار و ﻧﻴﺰ ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از نظر استانداردهاي گمرکي، تشخيص مبدأ يک کالاي صادراتي فرآيندي پيچيده و بحث برانگيز است، اما با اين وجود اين امر پايه اي اساسي براي تعيين تعرفه ها و ساير شاخص هاي مهم تجارت فرامرزي به شمار مي رود.

ﻃﺒﻖ  ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺼﻮب 1390/9/22 ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪاء در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان؛ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان اﺳﺖ.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد به منظور تسهیل روند صدور گواهی مبدا در نظر دارد، از طریق سامانه الکترونیکی، نسبت به صدور این گواهی اقدام کند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه از ابتدای سال 1394، درخواست حضوری صدور گواهی مبدا، مورد پذیرش واقع نخواهد شد، کليه شرکت ها  ملزم به ارسال درخواست الکترونيکي از طريق سامانه خواهند بود.

سامانه صدور گواهی مبدا؛ سیستمی یکپارچه را جهت ثبت درخواست، تایید و چاپ اسناد گواهی مبدا توسط کارشناسان اتاق های سراسر کشور فراهم می سازد. در این سامانه، امکان مدیریت و دسترسی به تمامی فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدا نیز تعبیه شده است.

ورود به سامانه صدور گواهی مبدا

اﻧﻮاع ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪاء:

  • ﻓﺮﻣﻬﺎي A ﻳﺎ GSP ( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و ژاﭘﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اوﻛﺮاﻳﻦ و ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  • ﻓﺮﻣﻬﺎي ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺒﺪاء (CO (CERTIFICATE OF ORIGIN ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  • فرم های گواهی مبدا( CT-3یاEAEU-IRAN FTA) برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا همانند ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و روسیه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

عناوین زیر در واحد گواهی مبدا اتاق شهرکرد قابل انجام است: 

1. صدور گواهي مبدأ، فرم A و فرم CT3 (اوراسیا)

2. تاييديه امضاي اسناد تجاري از جمله فاکتور فروش، سياهه تجاري، قراردادهاي بين المللي، گواهي بهداشت، گواهي قرنطينه نباتي، گواهي بازرسي، گواهي مصرف کننده نهايي (End-User) و ...

3. استعلام گواهي هاي مبدأ خارجي به درخواست بازرگان

4. پاسخ به استعلام هاي صورت گرفته از گمرکات و اتاق هاي بازرگاني ديگر کشورها در خصوص گواهي-هاي مبدأ صادرشده در اتاق هاي بازرگاني.

5.آموزش و مشاوره به بازرگانان در خصوص نحوه صدور گواهي مبدأ و تایید اسناد تجاری به صورت حضوري و تلفني.

6. برگزاري جلسات آموزشي صدور گواهي مبدأ به درخواست بازرگانان محترم که می توانند نسبت به ثبت نام برای آموزش سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبدا با شماره تلفن 33377230-038 تماس حاصل نموده، یا به واحد صدور گواهی مبدا یا واحد آموزش اتاق شهرکرد مراجعه نمایند.

هزینه ها:

برای هر اظهارنامه تا مبلغ 200،000 دلار مبلغ 250،000 ریال و درصورتی که مبلغ اظهارنامه بیش از 200،000 دلار باشد به ازای هر 100،000 دلار مبلغ 50،000 ریال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. واریز مبلغ از طریق پرداخت الکترونیکی سامانه و یا پرداخت به شماره حساب 0100554671001 نزد بانک صادرات ایران در وجه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرکرد امکان پذیر می باشد.

همچنین فایل راهنمای استفاده از کارتابل هوشمند بازرگان (سامانه یکپارچه گواهی مبدا) از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

 

راهنمای صدور گواهی مبدا 
 
Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید