معرفی کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی

کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقاء دانش مالیاتی، تأمین اجتماعی و امور کار فعالین اقتصادی استان، بهبود و ارتقا رفتار مالیاتی شفاف و غیرتبعیض آمیز در استان، ارائه راهکارهای لازم درخصوص ایجاد هماهنگی و تقویت فعالیت های فعالین اقتصادی در بحث مالیات، امور کار ، تأمین اجتماعی و امور بانکی، شناسایی و ارائه راهکارهای لازم درخصوص رفع موانع تولید با استفاده از ظرفیت های کمیسیون، تمرکز و ارائه رفتارهای کارشناسی در حوزه تخصصی مالیات، امور کار ، تأمین اجتماعی و امور بانکی، آموزش، ترویج و بالا بردن اطلاعات و آگاهی جامعه هدف، برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و آموزشی با استفاده از ظرفیت های اتاق تشکیل و برنامه های خود را دنبال می کند.

شرح اهم وظایف: 

1) پایش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش های موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون

2)تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون

3) برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون، مذاکره با مسئولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون 

4)حضور در مجامع و شوراهای متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق استان

5)پیگیری، رصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون 

6) برگزاری جلسات منظم با مسئولان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی 

7) برگزاری جلسات منظم با مسئولان سازمان امور مالیاتی استان به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی 

8)برگزاری جلسات منظم با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی استان به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی

9) برگزاری جلسات منظم با مسئولان شعب بانک های استان به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی و کمک به احیای واحدهای راکد و تنبیهی بانک ها و واحدهای ورشکسته که بخشی از سرمایه ملی استان را فریز کرده و بلااستفاده و راکد مانده است

اهداف و برنامه ها:

1)بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم؛ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳۸ قانون مالیات مستقیم و ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و شناخت چالش های بخش خصوصی در برخورد با این قانون و ارائه راهکار 

2) رفع مسائل و مشکلات بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور 

3) بررسی اساسنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری بازگردانی حقوق کارفرمایان و کارگران و اصلاح قانون تأمین اجتماعی 

4) بررسی چالش های پیش روی فعالین اقتصادی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالعه تجربه های سایر کشورها در مالیات بر مصرف

کمیته های زیر مجموعه کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی :

1)  کمیته مالیات

2)  کمیته تأمین اجتماعی

 3) کمیته کار 

4)کمیته امور بانکی

قلمرو فعالیت کمیته مالیات کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی:

1) بررسی مسائل مربوط به هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

2) بررسی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به منظور جلوگیری از برخورد سلیقه ای ماموران مالیاتی با پرونده های مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب

3) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت کمک به حل مسائل و مشکلات موجود و پیشگیری از بروز آنها در آینده 

4) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت به روزرسانی و ارتقاء کارایی آن ها به منظور بهبود فضای کسب و کار 

5) دریافت، بررسی و انتقال نقطه نظرات بخش خصوصی در رابطه با قوانین و مقررات حوزه مالیات از جمله قانون مالیات های مستقیم و مالیات عایدی بر سرمایه در تعامل با دولت و مجلس 

6) احصا نیازهای آموزشی و اولویت های پژوهشی مرتبط با کمیسیون به منظور حمایت از حقوق مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

 7) ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه امور مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

 8) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

قلمرو فعالیت کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی:

1) بررسی مسائل مربوط به هیئت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

2) بررسی و تدوین رویکردهای مشارکت و خود اظهاری شرکت ها در محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی در تعامل با سازمان تامین اجتماعی

3) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت کمک به حل مسائل و مشکلات موجود و پیشگیری از بروز آنها در آینده 

4) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای مناسب به کمیسیون مربوطه جهت به روزرسانی و ارتقاء کارایی آنها به منظور بهبود فضای کسب و کار

5) بررسی راهکارها و پیشنهاد طرح های پژوهشی کاربردی به کمیسیون مربوطه به منظور حمایت از حقوق کارفرمایان در حوزه تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

6) ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه قوانین تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

7) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

قلمرو فعالیت کمیته کار کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی:

1) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حوزه کارفرمایی و کارگری و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت کمک به حل مسائل و مشکلات موجود و پیشگیری از بروز آنها در آینده

2) بررسی و ارائه پیشنهادات در رابطه با سند ملی کار شایسته به منظور توسعه اشتغال و تقویت حمایت از نیروی کار در کشور 

3) بررسی کارشناسی و پژوهشی مزایا و معایب اصلاح روش تعیین مزد و متنوع سازی دستمزد براساس منطقه جغرافیایی طبق ماده 41 قانون کار در راستای کاهش بیکاری و اشتغال غیر رسمی

4) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حوزه کارفرمایی و کارگری و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه جهت به روز رسانی و ارتقاء کارایی آن ها به منظور بهبود فضای کسب و کار

5) بررسی سازوکار حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در هیات های حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

6) ایجاد کارگروه تخصصی برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی دولت و مجلس در حوزه کارفرمایی و کارگری و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

7) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

8) بررسی شاخص های سنجش محیط کسب و کار و ارائه نظرات و پیشنهادات لازم به منظور رفع موانع قانونی و کمک به بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار استان 

9) بررسی موانع و مشکلات محیط کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه در جهت رفع مشکلات 

10) بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب

11) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

12)احصا نیازهای آموزشی و اولویت های پژوهشی مرتبط با قانون کار در راستای بهبود فضای کسب و کار

قلمرو فعالیت کمیته امور بانکی کمیسیون مالیات،کار، تأمین اجتماعی و امور بانکی:

1)بررسی مشکلات و مسائل شرکت های فعال اقتصادی در حوزه بازار پول و سرمایه، راهکارهای کاهش ریسک آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

2)بررسی مسائل و مشکلات اعضاء در حوزه ارزی و اعتبارات اسنادی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه در راستای بهبود فضای کسب و کار

3) بررسی سازوکارهای لازم و تلاش جهت فراهم ساختن بستر مناسب برای حضور شرکت های عضو اتاق در بازار سرمایه و استفاده از مزایا و معافیت های پیش بینی شده برای آن ها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

4) بررسی سازوکارهای لازم به منظور حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای مالی نوین در استان از جمله شرکت سرمایه گذاری مشترک، شرکت تأمین سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

5) بررسی سازوکارهای مناسب و امکان سنجی ایجاد بورس تخصصی آهن و فلزات در استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

6) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

 

 

 

 

اعضای کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی و امور بانکی 

رئیس کمیسیون نائب اول نائب دوم دبیر
 امین مالکی  سید سعید فیاضی  شهریار حیدری پور  مصطفی مقیم
اعضاء کمیسیون
بهنام معتمدی، قنبرعلی علیخانی، مجید احمدی، حمزه علی یوسفی، فرشید رضایی، میلاد ارشادی، محمود بخشی نژاد، جواد رادمنش، صادق زارع، فیروز احمدی، مصطفی عسگری، اردوان طهماسبی، قهرمان آماره، فرزین نوری زاده، مالک یوسفی، محمدهیبتی، سید احمد علوی، مرتضی درخشان، احمد یزدانی، غلامرضا امیری، جمشید احمدزاده، پرویز رستمی، هایده همت زاده، محمدرضا رفیعی، یزدان کهیانی، عباس فیروزی، ساسان اسدپور، میثم محمودیان، تهمتن عبدالهی، حمیدرضا منتظری، محسن مولوی، حمیدرضا نیکی، اشکبوس مسعودی، عبداله مختاری