هیئت رئیسه

 

zare شهرام زارع سمت : رئیس
شهرام زارع سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
امین مالکی امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
سید سعید فیاضی سید سعید فیاضیسمت : نائب رئیس دوم
سید سعید فیاضی سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
عبدالکریم کریمی عبدالکریم کریمی سمت : دبیر هیئت رئیسه
عبدالکریم کریمی سمت : دبیر هیئت رئیسه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری