واحدهای اتاق

 

سید جلیل‌الله رضوی سید جلیل الله رضوی سمت : دبیر اجرایی
سید جلیل الله رضوی سمت : دبیر اجرایی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377232
  03833377230
سروش نوید سروش نوید سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سروش نوید سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
  03833377233
کیکاووس خدادادی کیکاووس خدادادی سمت : مدیر امور مالی
کیکاووس خدادادی سمت : مدیر امور مالی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377154
مصطفی مقیم مصطفی مقیم سمت : مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مدیر مرکز بهبود کسب و کار‌
مصطفی مقیم سمت :مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مدیر مرکز بهبود کسب و کار‌
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
نیما ظفری نیما ظفری سمت : مدیر امور اداری و منابع انسانی
نیما ظفری سمت : مدیر امور اداری و منابع انسانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
سید مرتضی فیاضی سید مرتضی فیاضی سمت : مدیر آموزش و پژوهش و سرپرست امور بین الملل
سید مرتضی فیاضی سمت: مدیر آموزش و پژوهش و سرپرست امور بین الملل های
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377072
علیرضا اسماعیلی علیرضا اسماعیلی سمت : مدیر دبیرخانه
علیرضا اسماعیلی سمت : مدیر دبیرخانه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377230
  03833377231
  03833377235
ایمان نجفی ایمان نجفی سمت : دبیر کمیسیونهای تخصصی و تشکل های اقتصادی
ایمان نجفی سمت : دبیر کمیسیونهای تخصصی و تشکل های اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
صالح فتاحی صالح فتاحی سمت :کارشناس مرکز داوری
صالح فتاحی سمت : کارشناس مرکز داوری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377072
احمد ریاحی احمد ریاحی سمت : مدیر روابط عمومی
احمد ریاحی سمت : مدیر روابط عمومی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
حسین قریشی محبوبه جهانبخشی سمت : مدیر خدمات بازرگانی
محبوبه جهانبخشی سمت : مدیر خدمات بازرگانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
سید احمد علوی سید احمد علوی سمت : مشاور
سید احمد علوی سمت : مشاور
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
مسعود آگشته مسعود آگشته سمت : مشاور
مسعود آگشته سمت : مشاور
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231