هیئت نمایندگان

 

شهرام زارع شهرام زارع سمت : رئیس
شهرام زارع سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
امین مالکی امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
سید سعید فیاضی سید سعید فیاضی
سید سعید فیاضی سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
عبدالکریم کریمی عبدالکریم کریمی سمت : دبیر هئیت رئیسه
عبدالکریم کریمی سمت : دبیر هئیت رئیسه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
بهنام علیخانی بهنام علیخانی
بهنام علیخانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
سعید احمدی سعید احمدی
سعید احمدی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
بهرام اله بخشی هفشجانی بهرام اله بخشی هفشجانی
بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
دبیر رضائی سورشجانی دبیر رضائی سورشجانی
دبیر رضائی سورشجانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
مهرزاد مطبوع ریاحی مهرزاد مطبوع ریاحی
مهرزاد مطبوع ریاحی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
ایمان اخوان ایمان اخوان
ایمان اخوان سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
احمد مختار احمد مختار
احمد مختار سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
خلیل شریفی خلیل شریفی
خلیل شریفی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
فرج‌اله نجفی سرپیری  فرج‌اله نجفی سرپیری 
فرج اله نجفی سرپیری سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری
مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی
مسعود ناصری بروجنی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری