کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی

این کمیسیون در بخش عمران (از جمله ساختمان، راه و شهرسازی،...) و خدمات فنی مهندسی و صدور آن اقدام به بررسی فضای کسب و کار و ارائه نظرات مشورتی به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می نماید. در بودجه سالیانه کشور بخش تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) بخشی مهم هزینه ای دولت می باشد که می تواند باعث رونق کسب و کار بخش احداث شود، از این رو بخش اعظم محیط کسب و کار کمیسیون در ارتباط تنگاتنگ با سیاست های دولتی می باشد و یکی از عوامل مهم در رونق و رکود این بخش اقدامات دولت است. در این راستا کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی استان بر مبنای رسالت خود که پایش محیط کسب و کار به منظور توسعه اقتصاد در زمینه تخصصی خود می باشد ضمن تأکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی اهداف خود را دنبال می نماید.

شرح  وظایف کمیسیون:

1)  جستجوی راهکارهای مناسب برای این مشکلات از طریق ارتباط دائمی با کمیسیون عمران مجلس، سازمان مدیریت و امور برنامه ریزی، تشکل های مهندسی و رسانه های مرتبط در جهت اثر گذاری بر قوانین

2) پایش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش های موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون 

3) تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون 

4)  برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون، حضور در مجامع و شوراهای متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق بازرگانی استان

 5) مذاکره با مسئولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون 

6) پیگیری و رصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون 

7) برگزاری جلسات منظم با مسئولان حمل و نقل استانی و کشوری

اهداف و برنامه ها کمیسیون:

1)  شناسایی و ارائه راهکار برای پروژه های نیمه تمام

2) ارائه راهکار برای تعیین شرایط عمومی پیمان عادلانه

3) بررسی مسائل و مشکلات مرکز ملی مناقصات و ارائه راهکار جهت رفع آنها

4)  بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی در مورد نظام نامه رتبه بندی و مرکز ملی رتبه بندی

کمیته های کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی:

1)   کمیته فنی مهندسی

2)  کمیته عمران

حوزه فعالیت کمیته عمران کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی: 

1)  بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت ساختمان و انبوه سازان و ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون مربوطه در راستای بهبود محیط کسب و کار 

2) بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه صنعت ساختمان و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آن ها و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

3)  بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه صنعت ساختمان سازی صنعتی و استفاده از فن آوری های نوین در این صنعت و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

4)  بررسی سازوکارهای توانمند سازی فعالان حوزه صنعت ساختمان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

حوزه فعالیت کمیته خدمات فنی مهندسی کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی:

1) بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه خدمات فنی مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون مربوطه در راستای بهبود محیط کسب و کار 

2) بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه خدمات فنی مهندسی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

3) بررسی سازوکارهای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

 4) بررسی سازوکارهای توانمند سازی فعالان حوزه خدمات فنی مهندسی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

5) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم

 

اعضای کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی

  

رئیس کمیسیون
نائب اول
نائب دوم
دبیر
عبدالکریم کریمی 
شهرام زارع 
مهرزاد مطبوع ریاحی 
مهرنوش ابوالحسنی 
اعضاء کمیسیون
علی حیدری، حسنعلی مقصودی، سید حسن امیدیان، علی رفیع زاده، موسی محمودی، قاسم شهبازی، مهران کوهی کمالی، سلیم دانش پور، کریم هاشمی، مرتضی درخشان، اسماعیل درخشان، بیژن پوربختیار، علی بهرامی، محمدرضا قدیری، ایوب اشراقی، فرشاد چراغپور، محمد حسین واحدیان