استاندارد و تجارت
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:42 استاندارد تجارت اصطلاحات بین المللی بازرگانی اتاق

يكي از عواملي كه ميتواند موجبات آسودگي خاطر صادر كنندگان و وارد كنندگان را تا حد زيادي فراهم نمايد وجود عامل سوم(Third party) در تجارت بين آنهاست.

يكي از عواملي كه ميتواند موجبات آسودگي خاطر صادر كنندگان و وارد كنندگان را تا حد زيادي فراهم نمايد وجود عامل سوم(Third party) در تجارت بين آنهاست.عاملي كه بدون جانبداري از هر يك از دو طرف و صرفاً به استناد قوانين و مقررات از پيش تدوين شده به داوري پرداخته و زمينه انتقال كالا از دست فروشنده به خريدار را محيا كند. اين عامل سوم كه به چشم سوم نيز معروف است بايد داراي خصوصيات زير باشد:
1) مورد وثوق و تاييد هر دو طرف (خريدار و فروشنده) باشد.
2) به تمامي جنبه هاي تجارت احاطه داشته باشد.
3) داراي قدرت تصميم گيري باشد.
4) در ارتباط با كميت و كيفيت كالا هاي مبادله شده تعاريف مدون و مشخصي داشته باشد.
بدون شك موسسات استاندارد در سطح جهان با توجه به اينكه چهار خاصيت فوق الذكر را دارا هستند ميتوانند نقش عامل سوم را در تجارت به عهده داشته باشند زيرا زبان استاندارد زبان تفاهم بين المللي است و اساساً مفهوم لغوي استاندارد، نمونه،قاعده،اصل،مقياس تصويب شده و هر چيزي است كه به عنوان مبنايي براي مقايسه پذيرفته شود.
بنابرين مطابقت كالا، خدمات، آيين كار، سيستم كيفيت يا هر امري با استاندارد، بدين معنا است كه در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ويژه اي رعايت شده است.
استاندارد سازي به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمي و فني در امور مختلف همچون توليد، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غيره مصداق مي يابد.
بديهي است در صورتي كه هم خريدار و هم فروشنده پايبندي خود را به استاندارد خاصي اعلام نمايند، ميتوانند در پناه اين زبان مشترك به راحتي داد و ستد خود را انجام دهند.

Prev Next
برچسب‌ها
درباره نویسنده
برای ارسال نظر وارد سایت شوید