بازرگانی،توسعه صادرات و گمرک

 

بهنام علیخانی بهنام علیخانی سمت : رئیس کمیسیون
بهنام علیخانیسمت : رئیس کمیسیون فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بین المللی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری