حمل و نقل، عمران و لجستیک

 

عبدالکریم کریمی فیل آبادی عبدالکریم کریمی فیل آبادی سمت : رئیس کمیسیون
عبدالکریم کریمی فیل آبادیسمت : رئیس کمیسیون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری