عمران، فنی و مهندسی، حمل و نقل و ترانزیت

 

علیباز رفیع زاده علیباز رفیع زاده سمت : رئیس کمیسیون
علیباز رفیع زادهسمت : رئیس کمیسیون ليسانس مکانیک طراحی جامدات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری