هیئت رئیسه

 

شهرام زارع شهرام زارع سمت : رئیس
شهرام زارع سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
امین مالکی امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
سید سعید فیاضی سید سعید فیاضی
سید سعید فیاضی سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
عبدالکریم کریمی عبدالکریم کریمی سمت : منشی
عبدالکریم کریمی سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد