هیئت رئیسه

 

آیت اله احمدی آیت اله احمدی سمت : رئیس
آیت اله احمدی سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی سمت : نائب رئیس اول
مسعود ناصری بروجنی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
شهرام زارع شهرام زارع
شهرام زارع سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
حسین ایزدی بروجنی حسین ایزدی بروجنی سمت : خزانه دار
حسین ایزدی بروجنی سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
بهرام اله بخشی هفشجانی بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : منشی
بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد