هیئت رئیسه

 

سید محمد رضا سید نبوی سید محمد رضا سید نبوی سمت : رئیس
سید محمد رضا سید نبوی سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
آیت‌اله احمدی آیت‌اله احمدی سمت : نائب رئیس اول
آیت‌اله احمدی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
عبدالکریم کریمی فیل‌آبادی عبدالکریم کریمی فیل‌آبادی سمت : نائب رئیس دوم
عبدالکریم کریمی فیل‌آبادی سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
سید محمد مصطفوی قهفرخی سید محمد مصطفوی قهفرخی سمت : خزانه دار
سید محمد مصطفوی قهفرخی سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
علی‌باز رفیع‌زاده علی‌باز رفیع‌زاده سمت : منشی
علی‌باز رفیع‌زاده سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری