جوانان، کار آفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان

 

شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور سمت : رئیس کمیسیون
شهریار حیدری پورسمت : رئیس کمیسیون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری