هیئت نمایندگان

 

شهرام زارع شهرام زارع سمت : رئیس
شهرام زارع سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
امین مالکی امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
امین مالکی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
سید سعید فیاضی سید سعید فیاضی
سید سعید فیاضی سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
شهریار حیدری پور سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
عبدالکریم کریمی عبدالکریم کریمی سمت : منشی
عبدالکریم کریمی سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
بهنام علیخانی بهنام علیخانی
بهنام علیخانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
سعید احمدی سعید احمدی
سعید احمدی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
بهرام اله بخشی هفشجانی بهرام اله بخشی هفشجانی
بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
دبیر رضائی سورشجانی دبیر رضائی سورشجانی
دبیر رضائی سورشجانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
مهرزاد مطبوع ریاحی مهرزاد مطبوع ریاحی
مهرزاد مطبوع ریاحی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
ایمان اخوان ایمان اخوان
ایمان اخوان سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
احمد مختار احمد مختار
احمد مختار سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
خلیل شریفی خلیل شریفی
خلیل شریفی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
فرج‌اله نجفی سرپیری  فرج‌اله نجفی سرپیری 
فرج اله نجفی سرپیری سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی
مسعود ناصری بروجنی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد