هیئت نمایندگان

 

آیت اله احمدی آیت اله احمدی سمت : رئیس
آیت اله احمدی سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی سمت : نائب رئیس اول
مسعود ناصری بروجنی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
شهرام زارع شهرام زارع سمت : نائب رئیس دوم
شهرام زارع سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
حسین ایزدی بروجنی حسین ایزدی بروجنی سمت : خزانه دار
سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
بهرام اله بخشی هفشجانی بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : منشی
بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
بهنام علیخانی بهنام علیخانی
بهنام علیخانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
عبدالکریم کریمی فیل آبادی عبدالکریم کریمی فیل آبادی
عبدالکریم کریمی فیل آبادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور
شهریار حیدری پور
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
دبیر رضائی سورشجانی دبیر رضائی سورشجانی
دبیر رضائی سورشجانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
اردوان طهماسبی اردوان طهماسبی
اردوان طهماسبی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
یوسف ابوطالبیان یوسف ابوطالبیان
یوسف ابوطالبیان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
حبیب اله  اله بخشی حبیب اله اله بخشی
حبیب اله اله بخشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
فرهاد اخوان بروجنی فرهاد اخوان بروجنی
فرهاد اخوان بروجنی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
فرج‌اله نجفی سرپیری  فرج‌اله نجفی سرپیری 
فرج‌اله نجفی سرپیری 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی
سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری