هیئت نمایندگان

 

سید محمد رضا سید نبوی سید محمد رضا سید نبوی سمت : رئیس
سید محمد رضا سید نبوی سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
آیت‌اله احمدی آیت‌اله احمدی سمت : نائب رئیس اول
آیت‌اله احمدی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
عبدالکریم کریمی فیل‌آبادی عبدالکریم کریمی فیل‌آبادی سمت : نائب رئیس دوم
عبدالکریم کریمی فیل‌آبادی سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
سید محمد مصطفوی قهفرخی سید محمد مصطفوی قهفرخی سمت : خزانه دار
سید محمد مصطفوی قهفرخی سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
علی‌باز رفیع‌زاده علی‌باز رفیع‌زاده سمت : منشی
علی‌باز رفیع‌زاده سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
بهرام اله‌بخشی هفشجانی  بهرام اله‌بخشی هفشجانی 
بهرام اله‌بخشی هفشجانی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
حسین ایزدی بروجنی حسین ایزدی بروجنی
حسین ایزدی بروجنی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
زهرا دشت‌لعلی  زهرا دشت‌لعلی 
زهرا دشت‌لعلی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
دبیر رضائی سورشجانی دبیر رضائی سورشجانی
دبیر رضائی سورشجانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
اردوان طهماسبی اردوان طهماسبی
اردوان طهماسبی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
بهنام علیخانی بهنام علیخانی
بهنام علیخانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
محمد مسعودی محمد مسعودی
محمد مسعودی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی
مسعود ناصری بروجنی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
فرج‌اله نجفی سرپیری  فرج‌اله نجفی سرپیری 
فرج‌اله نجفی سرپیری 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی
سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری