هیئت نمایندگان

 

آیت اله احمدی آیت اله احمدی سمت : رئیس
آیت اله احمدی سمت : رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی سمت : نائب رئیس اول
مسعود ناصری بروجنی سمت : نائب رئیس اول
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
شهرام زارع شهرام زارع
شهرام زارع سمت : نائب رئیس دوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
حسین ایزدی بروجنی حسین ایزدی بروجنی سمت : خزانه دار
حسین ایزدی بروجنی سمت : خزانه دار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
بهرام اله بخشی هفشجانی بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : منشی
بهرام اله بخشی هفشجانی سمت : منشی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
بهنام علیخانی بهنام علیخانی
بهنام علیخانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
عبدالکریم کریمی فیل آبادی عبدالکریم کریمی فیل آبادی
عبدالکریم کریمی فیل آبادی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور
شهریار حیدری پور سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
دبیر رضائی سورشجانی دبیر رضائی سورشجانی
دبیر رضائی سورشجانی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
اردوان طهماسبی اردوان طهماسبی
اردوان طهماسبی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
یوسف ابوطالبیان یوسف ابوطالبیان
یوسف ابوطالبیان سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
حبیب اله  اله بخشی حبیب اله اله بخشی
حبیب اله اله بخشی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
فرهاد اخوان بروجنی فرهاد اخوان بروجنی
فرهاد اخوان بروجنی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
فرج‌اله نجفی سرپیری  فرج‌اله نجفی سرپیری 
فرج اله نجفی سرپیری سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی سید کوروش هاشمی گل‌سفیدی
کوروش هاشمی گل سفیدی سمت : عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد