مالیات، کار، تامین اجتماعی و امور بانکی

 

اردوان طهماسبی اردوان طهماسبی سمت : رئیس کمیسیون
اردوان طهماسبیسمت : رئیس کمیسیون فوق دیپلم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
شهرکرد