صنایع و معادن

 

حسین ایزدی حسین ایزدی سمت : رئیس کمیسیون
حسین ایزدیسمت : رئیس کمیسیون فوق ليسانس مدیریت بازرگانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری