صنعت، معدن و جذب سرمایه‌گذاری

 

فرهاد اخوان بروجنی فرهاد اخوان بروجنی سمت : رئیس کمیسیون
فرهاد اخوان بروجنیسمت : رئیس کمیسیون لیسانس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری