کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی

 

دبیر رضائی دبیر رضائی سمت : رئیس کمیسیون
دبیر رضائیسمت : رئیس کمیسیون دکترای دامپزشکی و دیپلمای فارماکولوژی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری