گردشگری و خدمات

 

مسعود ناصری بروجنی مسعود ناصری بروجنی سمت : رئیس کمیسیون
مسعود ناصری بروجنیسمت : رئیس کمیسیون ليسانس زمین شناسی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری