واحدهای اتاق

 

سید جلیل‌الله رضوی سید جلیل الله رضوی سمت : دبیر اجرایی
سید جلیل الله رضوی سمت : دبیر اجرایی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377232
  03833377230
سروش نوید سروش نوید سمت: مدیر انفورماتیک و گواهی مبدأ
سروش نوید سمت: مدیر انفورماتیک و گواهی مبدأ
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
  03833377233
کیکاووس خدادادی کیکاووس خدادادی سمت : مدیر امور مالی و اداری
کیکاووس خدادادی سمت : مدیر امور مالی و اداری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377154
مصطفی مقیم مصطفی مقیم سمت : مدیر روابط بین‌الملل
مصطفی مقیم سمت : مدیر روابط بین‌الملل
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
نیما ظفری نیما ظفری سمت : مدیر روابط عمومی
نیما ظفری سمت : مدیر روابط عمومی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
مرضیه کریمی مرضیه کریمی سمت : مدیر آموزش و پژوهش
مرضیه کریمی سمت : مدیر آموزش و پژوهش
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
علیرضا اسماعیلی علیرضا اسماعیلی سمت : مسئول دبیرخانه
علیرضا اسماعیلی سمت : مسئول دبیرخانه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377230
  03833377231
  03833377235
میثم رفیعی میثم رفیعی سمت : کارپرداز
میثم رفیعی سمت : کارپرداز
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
ایمان نجفی ایمان نجفی سمت : صدور کارت
ایمان نجفی سمت : صدور کارت
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
حسن قریشی حسن قریشی سمت : انتظامات
حسن قریشی سمت : انتظامات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231
شهرام قاسمی شهرام قاسمی سمت : انتظامات
شهرام قاسمی سمت : انتظامات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری

 

  03833377231