واحدهای اتاق

 

سید جلیل‌الله رضوی سید جلیل الله رضوی سمت : دبیر اجرایی
سید جلیل الله رضوی سمت : دبیر اجرایی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377232
  03833377230
سروش نوید سروش نوید سمت: مدیر خدمات بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
سروش نوید سمت: مدیر خدمات بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
  03833377233
کیکاووس خدادادی کیکاووس خدادادی سمت : مدیر امور مالی و اداری
کیکاووس خدادادی سمت : مدیر امور مالی و اداری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377154
مصطفی مقیم مصطفی مقیم سمت : مدیر روابط بین‌الملل
مصطفی مقیم سمت : مدیر روابط بین‌الملل
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
نیما ظفری نیما ظفری سمت : مدیر روابط عمومی
نیما ظفری سمت : مدیر روابط عمومی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
سید مرتضی فیاضی سید مرتضی فیاضی سمت : دبیر کمیسیون های تخصصی و تشکل های اقتصادی
سید مرتضی فیاضی سمت: دبیر کمیسیون های تخصصی و تشکل های اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377072
علیرضا اسماعیلی علیرضا اسماعیلی سمت : مسئول کتابخانه
علیرضا اسماعیلی سمت : مسئول کتابخانه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377230
  03833377231
  03833377235
ایمان نجفی ایمان نجفی سمت : صدور کارت
ایمان نجفی سمت : صدور کارت
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
سمت : کارشناس امور داوری
سمت : کارشناس امور داوری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377072
میثم رفیعی میثم رفیعی سمت : کارپرداز
میثم رفیعی سمت : کارپرداز
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
حسین قریشی حسین قریشی سمت : انتظامات
حسین قریشی سمت : انتظامات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
شهرام قاسمی شهرام قاسمی سمت : انتظامات
شهرام قاسمی سمت : انتظامات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231
رضا باقری رضا باقری سمت : انتظامات
رضا باقری سمت : انتظامات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

 

  03833377231