ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی 5 ساله ویژه واحدهای تولیدی

1-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی
2-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی خواهد بود.
3-حضور شخص مدیر عامل و دارندگان حق امضا مجاز به همراه مهر شرکت و آخرین آگهی تصمیمات معتبر و اصل شناسنامه الزامیست در غیر اینصورت فرم تعهدنامه کارت 5 ساله در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

Prev
برای ارسال نظر وارد سایت شوید