سمینار آموزشی بررسی نکات کاربردی مالیات بر ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده اتاق بازرگانی شهرکرد سمینار

سمینار آموزشی بررسی نکات کاربردی مالیات بر ارزش افزوده در شرکتها و واحدهای تولیدی