اصطلاحات مفید بازرگانی- صفحه سوم
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:27 اصطلاحات مفید بازرگانی اتاق

• مانیفست Manifest
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیون‌هایی را می‌گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می‌توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه بارنامه‌های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می‌شود که محموله تجارتی به گمرک مقصد می‌رسد.

• مانیفست محموله (بار) Cargo manifest
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل، حمل می‌شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره‌های اسناد حمل، نام صادر کننده و گیرنده کالا، علامت و شماره، تعداد و نوع بسته‌بندی، مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محموله بار به کار رود.

اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی
قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد (cost and Freight) C.F
قیمت کالا به اضافه کرایه حمل به اضافه حق بیمه است. (Cost, insurance and Freight) C.I.F
کرایه حمل و بیمه پرداخت شده (با ذکر نام نقطه تعیین شده در مقصد) (Cost, Freight Carriage and Insurancepaid to) . . … (named point of destination)
تحویل شده در مرز (نام محل تحویل در مرز) DAF (delivered at Front5ier)
تحویل بر روی عرشه کشتی (با ذکر نام مبدا) DCP Freight Carriage Paid to ……. (named point of destination)
تحویل شده پس از پرداخت عوارض (نام محل مقصد در کشور وارد کننده) DDP Delivered Duty Paid (named place of destination in the country of importation
تحویل از اسکله EXQ…..EX QUAY (duty paid … namedport)
تحویل از کشتی (با ذکر نام بندر مقصد)
بدین معنی است که فروشنده کالا را بر روی کشتی در مقصد تعیین شده در قرارداد فروش در اختیار خریدار قرار می‌دهد بدین ترتیب کلیه هزینه کرایه حلم و ریسک مربوط تا آن محل به عهده فروشنده است. EXS …….EX SHIP (named port of destination)
بدین معنی است که مسوولیت فروشنده ارايه کالا در محل خود (محل کار یا کارخانه) است. EXW..EX WORKS (ex factory, ex plantion, ex warehouse, etc.)
تحویل در کنار کشتی (با ذکر نام بندر مبدا) FAS … Free Alongside Ship (named part of Shipment)
اصطلاح (Free on Board) F.O.B یا (Free on Truck) F.O.T یا (Free on Rall) F.O.R و نظیر آن منظور این است که فروشنده کالا را در مبدا تحویل خریدار می‌دهد و کرایه حمل به عهده خریدار است. در صورتی که کالا با کشتی حمل شود اصطلاح F.O.B به کار می‌رود (تحویل روی کشتی) و در صورتیکه کالا با کامیون حمل شود اصطلاح F.O.T بکار می رود. F.O.R…FOR/FOR (Free on Raill/Free on Truck)(named departure point)
نیاز به حمل و نقل مدرن به ویژه حمل مرکب، حمل به وسیله کانتینر، کشتی‌های رو ـ روتریلر و فری) (Ferry) را تامین کند. FREE CARRIER (named point)
دیسپاچ: پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر. Dispatch
دموراژ: هزینه معطلی کشتی (نقطه مقابل دیسپاچ است). Demmurage
سوژ شارژ: اضافاتی که به کرایه تعلق می‌گیرد. Surcharge
کابوتاژ: کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی است.

Prev
برچسب‌ها
درباره نویسنده
برای ارسال نظر وارد سایت شوید