• نقطه انتقال ريسك
    چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:46

    همانگونه كه پيش تر اشاره شد صادر كنندگان و وارد كنندگان هر يك به فراخور وضعيت خود نگراني هايي دارند كه يكي از مهمترين آنها مربوط به نقطه انتقال ريسك مي باشد.