سرمایه گذاری، تامین مالی

 

ناصر زارع ناصر زارع سمت : رئیس کمیسیون
ناصر زارعسمت : رئیس کمیسیون فوق لیسانس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری