انرژی، صنایع پتروشیمی، پلیمری و محیط زیست

 

یوسف ابوطالبیان یوسف ابوطالبیان سمت : رئیس کمیسیون
یوسف ابوطالبیانسمت : رئیس کمیسیون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری