بهبود محیط کسب و کار و مسئولیت های اجتماعی

 

زهرا دشت لعلی زهرا دشت لعلی سمت : رئیس کمیسیون
زهرا دشت لعلیسمت : رئیس کمیسیون دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری