دستور جلسات و مصوبات - شورای گفتگو

دستور جلسات و مصوبات

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

هفتاد و هفتیمن نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

 

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری 

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و هفتمین نشست شورا

دستور جلسه و مصوبات شصت و هفتمین نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات شصت وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری