پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری