معرفی دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در اجرای حکم موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در معیت آن دبیرخانه شورا، در اواخر سال 89 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد. از آن تاریخ تا کنون، این شورا با دو دوره فترت از تاریخ 1390/11/17 لغایت 1391/05/23 و نیز 1392/02/30 الی 1392/06/19 مواجه بوده و در مجموع تا کنون بیش از 60 جلسه داشته است که یک جلسه آن در تاریخ 1394/02/28 به برگزاری همایشی تحت عنوان " هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال" اختصاص یافته است.

علاوه بر ماده قانونی پیش گفته، مبادی قانونی شورا را مواد 5، 6، 11، 12، 13، 14، 22، 24 و 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 رقم زده و دبیرخانه آن نیز تابع دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. سوای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (به اصطلاح "ملی")، در حال حاضر در کلیه مراکز سی و یک استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و همچنین در معیت آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل گردیده و مشغول به ایفاء وظایف قانونی هستند.