مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری 

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و هفتمین نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری 

دستور جلسه:     ارایه گزارش پارک علم و فناوری در راستای تحقق جهش تولید

تبدیل واحد های صنعتی واجد شرایط با کمک مشاوران پارک علم و فناوری جهت استفاده از مزایا و تسهیلات شرکت های دانش بنیان به شرکت ها ی دانش بنیان..

دستور جلسه: درخواست بازرسی اسناد و مدارک از سوی سازمان تامین اجتماعی بعد از 31 تیرماه هر سال مطالبه گردد .

صفحه9 از50