مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 29 دی ماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 دی ماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 27 آذرماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 مهر ماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 16 مهرماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 مهر ماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 17 شهریور ماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 12شهریورماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 16 مردادماه 1399

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 11 تیرماه 1399

صفحه12 از50