مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 17 آذرماه 1400

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 17 آذرماه 1400

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 8 آذرماه 1400

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 30 آبان ماه 1400

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 23 آبان ماه 1400

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 19 آبان ماه 1400

صورت جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 12 مهرماه  1400

صفحه5 از52