مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

صدور گواهينامه انطباق يا عدم انطباق كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران يكي از ادارات تابعه موسسه استاندارد بوده كه علاوه بر انجام ساير ماموريتها، امر نظارت بر صادرات و واردات كالاها از گمركات مستقر در استان تهران ...

ميدانيم كه صادرات و واردات بي رويه و بدون كنترل مشكلات زيادي را به همراه دارد. اگر بر امر صادرات نظارت كافي صورت نگيرد، باعث خدشه دار شدن موقعيت كالاهاي ايراني در جهان شده

چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:46

نقطه انتقال ريسك

همانگونه كه پيش تر اشاره شد صادر كنندگان و وارد كنندگان هر يك به فراخور وضعيت خود نگراني هايي دارند كه يكي از مهمترين آنها مربوط به نقطه انتقال ريسك مي باشد.

چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:44

انواع استاندارد

بر حسب خريدار و فروشنده از يك مليت يا از دو مليت مختلف باشند داد و ستد كالا بين آنها خريد و فروش داخلي و يا صادرات و واردات تعريف مي گردد كه ...

چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:42

استاندارد و تجارت

يكي از عواملي كه ميتواند موجبات آسودگي خاطر صادر كنندگان و وارد كنندگان را تا حد زيادي فراهم نمايد وجود عامل سوم(Third party) در تجارت بين آنهاست.

چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:41

اصطلاحات بین المللی بازرگانی

يكي از قديمي ترين فرايند هايي كه از زمان پيدايش اجتماعات اوليه انساني انجام مي شده، داد و ستد و رد و بدل كردن كالا بوده است كه نهايتاً به تجارت و صادرات و واردات منتهي شده است.

صفحه50 از52